Käyttöehdot

1. Yleistä
Nämä ovat Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen-sivustojen käyttöä koskevat yleiset ehdot. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin ennen palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa.
Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitain toimintoja koskevia erityisehtoja (kuten verkkokaupan sopimusehdot), joita sovelletaan käyttäjän toimintoihin näiden ehtojen lisäksi, mikäli käyttäjä käyttää kyseisiä toimintoja.


2. Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset
Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata palvelua ja sen sisältöä, kuten tekstiä, tuotetietoja, kuvia, tavaramerkkejä ja tunnuksia  sekä käyttää Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen tarjoamia palveluja. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä, lukuun ottamatta kohdan 6 mukaista sallittua linkittämistä.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen myöntää käyttäjällä näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun palvelun käyttöoikeuden ainoastaan käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten eikä käyttäjä saa osaksikaan käyttää palvelua tai sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei myönnä käyttäjälle mitään muita oikeuksia palveluun tai sisältöön kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.
Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa millään tavoin.
Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (I) lainvastaisiin toimiin; (II) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua tai muutoin häiritä palvelun toimintaa (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, viruksien tai muun palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen tähän palveluun); (III) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (IV) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen, jolla pyritään peittämään palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (V) Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen tai muun tahon edustajana esiintymiseen tai; (VI) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.
Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tunnukset ja merkit), joka on (I) lain tai hyvän tavan vastaista tai muutoin julkaistavaksi soveltumatonta, (II) kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai (III) oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluja mainostavaa.
Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista palvelussa vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttämiseen hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yritykselle ja antaa Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen julkaista kyseinen sisältö palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain ilman korvauksen maksuvelvollisuutta tai muita vastuita. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yritykselle mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän palvelussa lähettämään, toimittamaan tai julkaisemaan sisältöön.
Käyttäjä vapauttaa Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän palvelun käyttämisestä tai perustuvat käyttäjän palvelussa lähettämään tai välittämään sisältöön. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei tarkasta käyttäjän palveluun lähettämää tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ja ilman etukäteisilmoitusta poistaa käyttäjän palveluun lähettämän ja siellä käyttämän sisällön.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksellä on oikeus milloin tahansa rajoittaa palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää käyttäjän pääsy palveluun. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.


3. Henkilötietojen käsittely
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.


4. Evästeet
Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä palvelun sivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja mistä käyttäjä on tullut palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.
Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelua, jotta se palvelee käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.
Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.


5. Immateriaalioikeudet
Palvelu ja sisältö ovat Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yritykselle. Kaikki oikeudet pidätetään.

6. Linkit palveluun tai palvelussa
Käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä palveluun. Linkki ei saa sisältää Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen tavaramerkkejä kuviomuodossa. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen toimintaan tai olisivat Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen sponsoroimia.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen palveluunsa.
Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen palveluun ei myöskään osoita mitään siitä, että Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään muuta Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen ja linkitetyn sivuston välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot eivät ole palvelun osia eivätkä ne ole millään lailla Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yrityksen hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois palvelusta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn sivuston käytön aloittamista.


7. Vastuunrajoitukset
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen tarjoaa palvelun ja sisällön "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaisia takuita. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, virheettömästä ja oikea-aikaisesta käytettävyydestä, toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei myöskään vastaa sisällön tai palvelussa näkyvien, annettavien tai palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei anna mitään takuita palvelun suojauksesta tai siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei voi taata palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa. Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei ole vastuussa käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen yritykselle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.


8. Muutokset
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu palvelussa, jonka jälkeen niitä sovelletaan käyttäjän toimintoihin palvelussa.
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia ja korjauksia palveluun tai sisältöön sekä poistaa käytöstä mitä tahansa palvelun osia tai toimintoja.


9. Sovellettava lainsäädäntö
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


10. Palvelun ylläpitäjä
Palvelua ylläpitää:
Maatalous- ja eläinpalvelut Happonen
y-tunnus: 
Esalanraitti 36
61960 Kyrönlatva
SUOMI